Autor: Porilook Solution
event 15.09.2021.

PRAVILA NAGRADNOG PROJEKTA „Likeyou2″
U daljnjem tekstu: „Pravila”

ČLANAK 1.
ORGANIZATOR

2020 d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Selska cesta 93, 10000 Zagreb, Hrvatska; upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 081322483, OIB: 31992480379; (u daljnjem tekstu: Organizator), javno objavljuje pravila za nagradni projekt koji će se odvijati sukladno odredbama ovih Pravila i primjenjivih propisa kojima se uređuje javno obećanje nagrada (u daljnjem tekstu: Nagradni projekt. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom projektu, Sudionici definirani u članku 3. prihvaćaju ova Pravila. Organizator zadržava pravo izmjene Pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena Pravila biti objavljena na web stranici www.likeyou2.hr

ČLANAK 2.
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG PROJEKTA

Nagradni projekt provodi se u vremenskom razdoblju od 27. rujna 2021. do 19. listopada 2021. godine na području Grada Zagreba. Svrha Nagradnog projekta je poticanje građana Grada Zagreba na obavljanje preventivnog ili kontrolnog pregleda na dijabetes tipa 2.

ČLANAK 3.
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom projektu imaju sve fizičke osobe, a čiji je specijalist obiteljske medicine na području Grada Zagreba i koji ima mogućnosti obaviti preventivni ili kontrolni pregled u navedenom periodu trajanja projekta.

ČLANAK 4.
KONCEPT NAGRADNOG PROJEKTA

Za sudjelovanje u Nagradnom projektu potrebno je otići kod specijalista obiteljske medicine kojoj osiguranik pripada, obaviti kontrolni ili preventivni pregled na dijabetes tipa 2. Zatražiti od specijaliste popunjeni letak Nagradnog projekta (letci su dostavljeni svim specijalistima obiteljske medicine na području Grada Zagreba, a ako specijalist nema dovoljan broj letaka, osiguranik ili specijalist mogu dodatne letke zatražiti od Organizatora), čitko ispisati osnovnu ili srednju školu koja MORA biti na području Grada Zagreba, a uz koju će se vezati letak, u za to predviđeni prostor na letku. Tako popunjeni letak potrebno je ubaciti u poštanski sandučić ili poslati poštom i to najkasnije do 19. listopada 2021.Osiguran je plaćeni odgovor za letak i navedena je adresa poštanskog pretinca, tako da osiguranik nema troškova slanja letka.

Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir letak koji nije čitko ispisan te se ne mogu utvrditi potrebne informacije s letka, letke koji ne sadržavaju sve potrebne informacije, letke čije informacije nisu u skladu s pravilnikom (specijalist obiteljske medicine na području Grada Zagreba i osnovna ili srednja škola na području Grada Zagreba).

Pobjedničku osnovnu ili srednju školu Grada Zagreba određuje isključivo broj letaka, odnosno nagradu osvaja škola uz koju se veže najveći broj letaka. U Nagradni projekt ubrajaju se letci pristigli do 19 .listopada 2021. do 00:00 h.
Ako više škola ima jednak broj pristiglih letaka, ukupan iznos nagrade podijelit će se na jednake dijelove.

ČLANAK 5.
NAGRADA

Organizator dodjeljuje nagradu u iznosu 50.000,00 kn osnovnoj ili srednjoj školi Grada Zagreba uz koju se veže najveći broj pristiglih letaka u navedenom periodu od 27.rujna 2021. do 19. listopada 2021.g do 00:00 h. Ako se utvrdi da više škola ima jednak broj letaka nagrada će se podijeliti na jednake dijelove. Dobitnici nagrade iznos MORAJU utrošiti na kvalitetniju i zdraviju prehranu učenika ili za poticanje tjelesne aktivnosti. Dokaznicu o prihvatljivom korištenju osvojenog iznosa, škola je dužna poslati Organizatoru najkasnije do 1.8.2022.g.
Ako Dobitnici ne pošalju dokaznicu, sredstva su dužni vratiti organizatoru, a ako se sredstva utroše u neprihvatljive aktivnosti Organizator će zahtijevati povrat osvojenog iznosa.
Kao dokaznica bit će prihvatljiv i račun te dokaz o plaćanju,ali po uvjetom da je račun izdan nakon dodjele sredstava, odnosno osvojenog iznosa.


ČLANAK 6.
PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnik nagrade bit će objavljen na službenim stranicama projekta www.likeyou2.hr, a dobitnika nagrade Organizator će u roku od najviše 5 radnih dana od dana završetka Projekta kontaktirati telefonskim pozivom ili emailom te s dobitnikom sklopiti ugovor.

ČLANAK 7.
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku ne uzeti u obzir pristigle letke, za koje utvrdi da nisu u skladu s potrebnim podacima, da su lažno ili neispravno popunjeni ili nečitko ispisani.

ČLANAK 8.
PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom projektu, Dobitnik nagrade, je jasnom i potvrdnom radnjom dao suglasnost da se Dobitnik komunicira u javnosti.

ČLANAK 9.
POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom projektu.

ČLANAK 10.
RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 11.
ZAŠTITA PODATAKA SUDIONIKA

Prijavom u Nagradni projekt Sudionici su jasnom i potvrdnom radnjom dali pristanak da Organizator kao voditelj obrade osobnih podataka može obrađivati njihove podatke u svrhu provođenja ovog Nagradnog projekta , a to su isključivo: naziv škole, OIB, email i kontakt telefon. Također, svi Sudionici su prijavom u Nagradni projekt jasnom i potvrdnom radnjom dali pristanak da Organizator ima pravo objaviti i koristiti podatke s pristiglih letaka.

ČLANAK 12.
PREKID NAGRADNOG PROJEKTA

Nagradni projekt može se prekinuti samo u slučaju nastupa više sile i/ili okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog projekta biti obaviješteni putem službenih web stranica Projekta www.likeyou2.hr . U Zagrebu, 15.9.2021.

ČLANAK 13.
PRODULJENI ROK TRAJANJA NAGRADNOG PROJEKTA

Organizator produljuje trajanje Nagradnog projekta do datuma 29. listopada 2021. g.
Svi letci pristigli do produljenog datuma Nagradnog natječaja, uzet će se u obzir kod dodjele nagrade.